Wet- en regelgeving

Arbowet- en regelgeving

De werknemer heeft volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recht op een veilige en gezonde werkplek. De verantwoordelijkheid om te zorgen dat de werkplek voldoet aan de wettelijke eisen ligt bij werkgever. Een werkgever moet binnen het algemene arbobeleid een beleid voeren dat gericht is op het voorkomen of beperken van psychosociale arbeidsbelasting, welke vaak leidt tot stress en zelfs tot burn-out (Arbobesluit artikel 2.15). Als de werknemer gevaar loopt bloot gesteld te worden aan PSA dan is voorlichting over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting vereist.

Wet Verbetering Poortwachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Is uw werknemer ziek? Dan bent u als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij/zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan, een re-integratietraject. Dat begint al in de eerste week van de ziekmelding. Voor de inhoud en uitleg van de wet verwijs ik u naar de site van arboportaal .

BeZaVa

Per 1 januari 2013 is de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking getreden. Deze wet staat beter bekend onder de noemer ‘Modernisering Ziektewet’. Met de invoering van de wet BeZaVa wordt de werkgever meer geprikkeld om langdurige arbeidsongeschiktheid bij werknemers met een tijdelijk dienstverband te voorkomen. De wetgever wil bereiken dat de instroom in de WGA vanuit de Ziektewet wordt verminderd. Het belangrijkste middel daarvoor is de individuele werkgeversprikkel. De werkgever met de meeste instroom betaalt de meeste premie en heeft er het meeste belang bij om hierop in te grijpen. Voor u als werkgever is het van belang deze instroom te beperken. Voor een uitvoerige inhoud en uitleg verwijs ik u naar de site van het UWV.